EFOP-3.1.8-17-2017-00003 számú Együtt testvérként Somlóvásárhely - Halimba című projekt

Tantárgyi fejlesztés – magyar szakkör

2020. szeptember

2020. szeptemberi munkája

2020 szeptemberében a következő témákkal foglalkoztunk:

Főnév: https://learningapps.org/1974922 

Hiányzó szöveg Feladat: Tedd értelmessé a hiányzó toldalékokkal a koaláról szóló szöveget. Pl. A koala Ausztráliá….. élő erszényes állat. A felsorolt toldalékok közül kell kiválasztani a helyeset, melyet ha ellenőrzünk, akkor zöld hátteret kap a választ

Mássalhangzók időtartama: https://learningapps.org/7635495  Feladat: 2 halmaz van” Hosszú egyjegyű mássalhangzó van benne” Hosszú kétjegyű mássalhangzó van benne”, s ezekbe kell húzni a megfelelő helyre a megfelelő szavakat.

Mondattan: Állítmány és alany https://learningapps.org/1798331  Feladat: Csoportosításd az állítmány és az alany jellemzőit! Pl.: Dupla aláhúzással jelöljük, Fő szófaja a főnév stb…A hibás válaszokat megbeszéljük és korrigáljuk.

Érthető? Hétköznapi beszédhelyzet. http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=963 

Feladat: Hallgasd meg a mondatokat, majd állapítsd meg, milyen érzelmet fejeznek ki! Tedd  megfelelő piktogrammot a mondta elé! Amennyiben helytelen a válasz, akkor a piktogramm mellet piros x jelenik meg és a feladatot újra lehet kezdeni.

Bódis Regina Andrea

 

2020. március

A szakkör 2020 márciusi munkája

2020.03.02. A -val, -vel ragos személynevek helyesírása. A felsorolt 17 szót plusz –val, -vel párjával kellett helyesen begépelni, majd ellenőrizni, hogy a megoldás helyes voltl-e. Pl. Széll+-vel helyes megoldása: Széll-lel

https://learningapps.org/6824308  

Petőfi Sándor: Kvíz játék időre megy. Egymással versenyeztek a tanulók, hogy ki tudja előbb megoldani a feladatokat. Pl. Mikor született Petőfi Sándor? 4 lehetséges vélasz van felsorolva, a a helyesre kell kattintani,

https://wordwall.net/hu/resource/394707/irodalom/pet%c5%91fi-s%c3%a1ndor-kv%c3%adz-hm  

Helyezd a megfelelő fogalomhoz a jellemzőket!

https://wordwall.net/hu/resource/663438/irodalom/helyezd-megfelel%c5%91-fogalomhoz-jellemz%c5%91ket 

2020.03.09. Szókincsbővítés

https://learningapps.org/6710257  

A határozatlan és az általános névmás 

https://wordwall.net/hu/resource/990158/nyelvtan/hat%c3%a1rozatlan-%c3%a9s-az-%c3%a1ltal%c3%a1nos-n%c3%a9vm%c3%a1s-n%c3%a9vm%c3%a1sok-ism%c3%a9tl%c3%a9se   

Mivel gyakran dolgozunk internetes feladatokkal, ezért nem voltak szokatlanok a gyerekeknek ezek a feladattípusok. 

2020.03.16. Digitális munkarend bevezetése miatt a következő feladatokat, linkeket messengeren továbbítottam a diákoknak, akik az elvégzett munkáról fotót készítettek, majd továbbították részemre.

Összetett szavak

https://learningapps.org/2075676  

Toldi fogalmak feladat

https://wordwall.net/hu/resource/418938/irodalom/toldi-fogalmak-feladat  

2020.03.23. Szókincsbővítő - helyesírás gyakorló

https://learningapps.org/2366741  

Szófajok

https://wordwall.net/hu/resource/387078/nyelvtan/sz%c3%b3fajok-6oszt%c3%a1ly 

2020.03.30. Szóképzés és szóösszetétel gyakorlása

https://learningapps.org/7560677 

Melyiket írjuk a kiejtés elve szerint?

https://wordwall.net/hu/resource/405427/nyelvtan/melyiket-%c3%adrjuk-kiejt%c3%a9s-elve-szerint   

Bódis Regina Andrea

 

2020. február

2020 februárjában a következő témákkal foglalkoztunk:

Hangtörvények: Hasonulások: „Zöngésség szerinti részleges hasonulás”. „képzés helye szerinti részleges hasonulás”, „írásban nem jelölt teljes hasonulás”,” írásban jelölt teljes hasonulás” négy fül közül arra kell kattintani, amely szerint a felsorolt szavakat írni kell.

Petőfi: Az Alföld: A vers elemzése és képi ábrázolás megjelenítése egy-egy versszak alapján.

Szókincsbővítés: A jó orvosság, szómagyarázat. „Legyen Ön is milliomos” szerű feladat

Rokon értelmű szavak Feladat: Rögtön vagy később (rokon értelmű szavak csoportosítása)pl. mindjárt, hamar, majd, nyomban, holnap……a rögtön vagy később halmazba kell húzni. A helytelen megoldásokat közösen megbeszéltük.

Írással kapcsolatos idegen kifejezések az interaktív táblánál egyesével oldják meg a feladatot. fel vannak sorolva szavak és külön meghatározások, s azokat kell párosítani. Pl. „pergamen” megfelelője „meszes áztatásos eljárással írásra alkalmassá tett juh, kecske, borjú stb. bőrből készült íróanyag”. A hibákat közösen javítjuk.

Bódis Regina Andrea

 

2020. január

A szakkör 2020 januári munkája

2020 januárjában a következő témákkal foglalkoztunk:

- Helyesírási alapelvek gyakorlás: Hiányos szövegben meg kell találniuk a helyes szavakat, a felsoroltak közül. Egyesével jöttek ki és az esetleges hibákat közösen javítottuk.

- Mondatfajták gyakorlása. https://learningapps.org/1758881 Feladat: Húzd a mondatokat a megfelelő mondatfajta halmazába! Kijelentő, felkiáltó, kérdő, felszólító és óhajtó mondat halmazok vannak, s a mondatokat a megfelelő helyre kell húzni. Egyesével gyakoroljuk, a hibákat közösen javítjuk ki.

- Szóteremtő-interaktív táblán végzett feladatok. Fel vannak sorolva szavak, s azokat kell helyes sorrendbe rakni a megfelelő mondat kialakítása érdekében.

- Hogyan írjuk helyesen? Feladat: Két tanuló versenyezik egymással, s aki minden feladatra helyesen válaszol, az győz. Pl.: Mely szavakban érvényesül a kiejtés elve? Négy megadott válasz közül kell kiválasztani a helyes megoldást.

- J vagy Ly? Gyakorlás. interaktív táblán végzett feladatok: „j betűvel írom”, „ly betűvel írom” két fül közül arra kell kattintani, amely szerint a felsorolt szavakat írni kell.

Bódis Regina Andrea

2019. december

A szakkör 2019 decemberi munkája

Feldolgozandó témáink a következők voltak:

- Szólások, közmondások –interaktív táblán végzett feladatok-Feladat: Írd az üres helyre a megadott szavak közül a közmondásba, szólásba illőt! Figyelj a helyesírásra! Kattints arra a betűjelre, amelyik a szólás, közmondás valódi jelentése. Pl.: Vak tyúk is talál …. be kell gépelni a szemet szót, majd kiválasztani a „Véletlenszerűen talál rá az igazságra, a helyes megoldásra."

- Találós kérdések–interaktív táblán végzett feladatok-Rajzos feladványok megoldása, egyesével történt a tanulók megoldásai, majd a hibás feladványokat közösen megbeszéltük.

- Kicsi vagy nagy betű- gyakorlása Ki kell választani, hogy az üresen hagyott helyeken is vagy nagy betűt kell írni.

- Szöveg gépelése, javítása, Word-be. diktálás után begépelik a hallott szöveget, majd a program segítségével javítják a hibákat.

- Összetett szavak elválasztása: gyakorlás interaktív táblánál. Először önállóan elkészíti a tanuló, majd közösen megbeszéljük a helyes megoldásokat. Mindenkire sor került.

Bódis Regina Andrea

2019. november

A szakkör 2019 novemberi munkája
Feldolgozandó témáink a következők voltak:
- Rokon értelmű főnevek –interaktív táblán végzett feladatok- Feladat: Válogasd szét a rokon értelmű főneveket! Ezt a feladatot mindenki elkészítette egyesével. A hibázókat közösen javítottuk.
- Rokon értelmű igék–interaktív táblán végzett feladatok- Feladat: Válogasd szét a rokon értelmű igéket! Ezt a feladatot mindenki elkészítette egyesével. A hibázókat közösen javítottuk.
- Szövegértés gyakorlása: kinyomtatott szöveget kaptak, melyet először mindenki önállóan olvasott el. Ezután hangos olvasás következett, mindenki egy-egy mondatot olvasott fel. Megbeszéltük és értelmeztük a felolvasott szöveg.
- Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak: Feladat: Melyik betűpáros hiányzik a szóból? izza_/dsz, almo_/dsz, a_/dsz, ha_/gysz, e_gysz_erre, megfa_/gysz, lá_tsz_ik, halla_tsz_ik, ké_tsz_er, mon_dt_a, fára_/dt, elszala_/dt, a_dt_a
- Szókincsbővítés: https://learningapps.org/Szókincsbővítés okos diákoknak: írástudatlan, nem tud olvasni=analfabéta, hosszú szoknya=rokolya, markáns=éles, erőteljes
Bódis Regina Andrea

2019. október

A szakkör 2019 októberi munkája.

Feldolgozandó témáink a következők voltak:
- Szövegértés gyakorlása: kinyomtatott szöveget kaptak, melyet először mindenki önállóan olvasott el. Ezután hangos olvasás következett, mindenki egy-egy mondatot olvasott fel. Megbeszéltük és értelmeztük a felolvasott szöveget.
- Vers begépelése Word-be: egy tanuló felolvasott egy verset, majd elemeztük. Ezt a verset kellett begépelni a számítógép szövegszerkesztő programjába először emlékezetből. majd újra begépelték  diktálás alapján. A két részt összehasonlítottuk, hogy kinek az emlékezete bizonyult a legjobbnak.
- Vers helyesírásának javítása: előző foglalkozáson tanultak alkalmazása, megerősítése volt a cél.
- Mese kitalálása, gépelése Word-be: az előzőleg felolvasott szöveg után, a tanulók maguk találtak ki egy-egy mesét, melyet begépeltek a szövegszerkesztő programba. A kész mesét felolvasták és a többiek értékelték a munkájukat.
- Szavak helyesírásának gyakorlása: a felolvasott mese után megnéztük a helyesírást, elgépelést és javítottuk a tanult módon a hibákat.

Bódis Regina Andrea

2019. szeptember

A szakkör 2019 szeptemberi munkája

Bemelegítésként nyelvtörő verseket gyakoroltunk, melyek nehezen mentek. Többszöri próbálkozás során 1-2 diák tudta csak helyesen elmondani. Ezt követően a számítógép Word programjába gépeltünk be először emlékezetből az elmondott nyelvtörőket, majd a hibákat javítottuk és bemásoltuk a helyes szöveget. A beírt szöveg automatikus helyesírásának javítását tanultuk meg.
Egy állatmese olvasása következett, s ennek rövid történetének elmondását gyakoroltuk.
A Paint program felületével ismerkedtünk meg. Megnéztük, hogy milyen eszközökkel tudunk dolgozni - ceruza, ecset, kitöltés színnel, radír, színválasztó, szöveg beírása. Megtanultuk, hogyan lehetséges különböző alakzatokat készíteni, ezeket hogyan lehet színezni. Végül meseillusztrációt késztetettünk a felolvasott állatmese kapcsán ennek a programnak a segítségével. A kész művet interaktív táblára vetítettünk ki, és mindenki elmondhatta, hogy mit rajzolt, a többiek pedig értékelték a tanuló munkáját.

Bódis Regina Andrea

2019. január - június

2019. január
Párbeszédes gyakorlatok, Szövegértés mese feldolgozással, Történetfűzés, mesealkotás.
Tóth Gábor

2019. február
Mit tudsz a divatról? A kokárda jelentése, Levélírás a halimbai gyerekeknek (borítékcímzés gyakorlása), Kedvenc filmélmény elmesélése, eljátszása.

2019. március
Szövegértés fejlesztése, szituációs játékok, hangos olvasás gyakorlása, dramatizálás, helyesírás gyakorlása, feladatlapok kitöltése.

2019. április
Ismeretterjesztő szövegek feldolgozása szövegértéses feladatlapok kitöltésével: Segélyhívás, Szobanövények, Fura világversenyek, Madárlesen, Időmérés tegnap és ma.
Szépirodalmi szövegek feldolgozása szövegértéses feladatlapok kitöltésével: Malter György: Állatkerti kalamajkák.
Készülés a szavalóversenyre – versek olvasása, kiválasztása, megtanulása, az előadás gyakorlása.
Húsvéti locsolóversek gyűjtése, írása, megtanulása.
Húsvéti népszokások – Rejtvényfüzet összeállítása csoportmunkában.

2019. május
Ismeretterjesztő szövegek feldolgozása szövegértéses feladatlapok kitöltésével: Segélyhívás, Szobanövények, A természet építőmesterei.
Információgyűjtés a munka ünnepéről. Anyák napja régen és ma.
Szövegfeldolgozás: Regényrészlet elolvasása, válaszolás kérdésekre.
Riport készítése anyák napja alkalmából anyukával, nagymamával.
Gyereknapi kívánságok összegyűjtése, szerkesztése, kinyomtatása.

2019. június
Riport készítése, Újsághír írása a gyereknapról.
A szakkör éves munkájának értékelése, élmények felidézése.
2019. februártól Döme Melinda volt a szakkör vezetője.

 

2018. szeptember - december

A szakkör 2018. évi szeptember, október, november és december havi munkája:
A szakkör munkáját ismerkedéssel kezdtük. Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy miről szól ez a projekt. A további alkalmakkor foglalkoztunk:
-a csoporton belüli szerepjátékkal és kommunikációval: a játék során megtanult nyelvi és metanyelvi elemek szűrése és egymás közti megfigyelése volt a feladat.
- szerepek erősítésével és a beleélés elsajátításával
- kommunikáció és csapatépítés szerepjátékokkal
- a félévben elsajátítandó és foglalkozást érintő kérdések megbeszélésével
- verbális képességek és a kreativitás fejlesztésével
- szókincsfejlesztés és az értelmezés kapcsolatával. Az alapszókincs fejlesztésével játékok segítségével
- a beszéd és értelmezési képességek fejlesztésével
- verbális EQ fejlesztésével és harmonizálásával életkori lehetőségek figyelembe vételével
- verbális IQ és EQ fejlesztésével
- szóbeli készségek és vizuális szóalkotási játékokkal
Tóth Gábor